ZWROT   TOWARU

1. W okresie 10 dni od daty wydania towaru, Partner może odstąpić od umowy sprzedaży w całości lub w części po uzyskaniu wcześniejszej zgody na dokonanie zwrotu.

2. Wszystkie sprawy dotyczące zwrotów są realizowane wyłącznie poprzez system internetowy zwrotów BIUROSERWIS

3. Wszystkie przesyłki należy opisać "ZWROT" i odesłac gdzie był zakupiony.

4. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie (niedostępne standardowo w ofercie i magazynach) oraz towary, na których wykonano znakowanie (np. grawerowanie, nadruk, termosublimację itp.), które zaakceptował klient.

5. Towary z wyprzedaży nie podlegają zwrotowi.

6. Opłata manipulacyjna z tytułu zwrotu to 3% wartości netto zawracanego towaru, nie mniej niż 20 zł. Opłata za zwrot jest naliczana automatycznie w chwili rozpatrywania i zatwierdzenia faktury korygującej w postaci odrębnej faktury VAT.

7. Zwrot może dotyczyć jedynie towaru pełnowartościowego, bez jakichkolwiek uszkodzeń lub zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.

8. W przypadku niezgłoszonych i nieuzasadnionych zwrotów, towar odsyłamy na koszt Partnera.

9. W przypadku zwrotów, wynikających z winy firmy BIUROSERWIS, towar należy przesłać na nasz koszt firmą kurierską  (informacji o numerze klienta  w  udzielają pracownicy realizujący zwroty) z informacją na liście przewozowym "ZWROT KOSZT BIUROSERWIS".

10. Niedopuszczalne jest wysyłanie zwrotów na koszt firmy BIUROSERWIS  w przypadku towarów, które zwracane są z przyczyn niezależnych od nas, np.: rezygnacja z zamówionego towaru, przez klienta naszego Partnera.

Wszystkie zwroty i reklamacje są przyjmowane przez pracowników BIUROSERWIS (handlowców i kierowców) wyłącznie za potwierdzeniem odbioru.

W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamacje

Ogólne warunki obsługi reklamacji zakupionych w BIUROSERWIS

Reklamacje można zgłaszać tylko w formie elektronicznej na stronie www.odadozbrzeg@gmail.com

Regulamin reklamacji

A. Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności BIUROSERWIS z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych w BIUROSERWIS, zwanego dalej postępowaniem reklamacyjnym.

2. BIUROSERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.

B. Warunki rękojmi

1. Na zakupione produkty BIUROSERWIS udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w BIUROSERWIS, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.

3. BIUROSERWIS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady w przypadku produktów:

  • uszkodzonych mechanicznie,
  • eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
  • w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne ,
  • w których zostały zerwane naklejki identyfikacyjne z nieczytelnymi numerami seryjnymi,
  • noszące ślady niewłaściwej (tj. niezgodnej z przeznaczeniem lub zaleceniem) eksploatacji o
  • zużytych (materiały eksploatacyjne tusze tonery),
  • produkty niespełniające warunków gwarancji producenta.

C. Postępowanie reklamacyjne:

1. W przypadku wady produktu, co do którego BIUROSERWIS ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, bądź gwarancji nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w BIUROSERWIS.

2. W czasie właściwym dla danego produktu, marki można reklamować zakupione u nas materiały eksploatacyjne.

3. Warunki gwarancji i rękojmi na produkty zakupione w BIUROSERWIS podane są w Tabeli okresów gwarancji i rękojmi

4. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

  • uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie e-Sklepu i uzyskanie autoryzacji - rozpatrywane są tylko reklamacje złożone w formie elektronicznej.
  • po zgłoszeniu reklamacji zamawiający otrzymuje numer RMA, co upoważnia go do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym do firmy BIUROSERWIS.

.

7. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.

8. Warunkiem przyjęcia reklamacji z tytułu rozsypania się tonera wewnątrz opakowania jest zgłoszenie tego faktu w dniu otrzymania przesyłki - potwierdzonej listem przewozowym (data i podpis odbiorcy).

9. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi.

10. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (twarde dyski, adaptery, płyty główne komputerowe) powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.

11. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, kartridże zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w metalizowane lub czarne torebki zapobiegające naświetleniu i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.

12. W przypadku uszkodzeń powstałych w czasie transportu przesyłki, Partner może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki lub sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera. Protokół taki musi zostać podpisany przez kuriera, brak protokołu i podpisu kuriera powoduje odrzucenie reklamacji.

13. W przypadku niezgodności towaru z fakturą należy tę niezgodność zgłosić do nas w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Towar wysłany pomyłkowo musi zostać odesłany w stanie nienaruszonym.

14. W przypadku reklamacji towarów, których wady stwierdził autoryzowany serwis producenta należy do reklamacji dołączyć stosowną ekspertyzę opisującą zakres uszkodzenia.

D. Załatwienie reklamacji

1. BIUROSERWIS  zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia produktu ( "termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, BIUROSERWIS może:

a) dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad,

b) dokonać naprawy wadliwego produktu,

c) dokonać zwrotu zapłaty za produkt w terminie 7 dni od ustalenia, że niemożliwe jest w tym przypadku załatwienie reklamacji w sposób określony w ust.2 lit. a, b.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje BIUROSERWIS.

4. BIUROSERWIS zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od BIUROSERWIS - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

5. Rozpatrzone, zasadne reklamacje są dostarczane do Reklamującego na koszt BIUROSERWIS.

6. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w informacji o Partnerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie przedmiotowy produkt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, BIUROSERWIS dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

7. Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę.

1. Nabywca dostarcza reklamowany produkt, do miejsca wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko. Gdy przesyłka zostanie wysłana na nasz koszt, do paczki dołączymy fakturę za poniesione koszty.

2. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, BIUROSERWIS obciąży nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, towar odesłany zostanie na koszt Reklamującego wraz z dołączoną fakturą za poniesione koszty.

II. Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianym w karcie gwarancyjnej.

UWAGA:
W odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej zastosowanie ma ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U Nr 141, poz. 1176 z 200